RESEVILKOR

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som flnns på  www.westafrican.se, vilken du ska ta del av. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har godkänts av Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för West African och kompletterar de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.


1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denna har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med West African. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring på resa måste således göra detta via huvudresenären.

Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (t ex en tidtabellsändring) under den adress och det telefonnummer eller e-postadress som denna angivit till West African.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. Resor enligt West Africans hemsida/prislista påbörjas och avslutas på den i hemsidan/prislistan angivna avreseorten.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).
Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
West Africans anmälningsavgift är 2.000 kr person. Denna anmälningsavgift skall vara West African tillhanda 7 dagar efter bokandet av resan. Önskar resenären avbeställningsförsäkring ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften, 445 kr för vuxen och 345 kr för barn, skall erläggas tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas ej vid avbokning eller annullering.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
Slutbetalning för resan skall vara West African tillhanda senast enl.faktura om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas.
Påminnelse skickas ej ut. Biljett skickas till resenären ca 1-2 veckor före avresa. Har inte full betalning för resan kommit African tillhanda inom överenskommen tid äger African Travel rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid bokning av resa inom 40 bankdagar före avresedagen ska resans totala pris betalas omgående.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan behåller vi 30% av anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen senare än 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger African rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.
Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta uttages en kostnad enlighet med avbeställningsreglerna i paragraferna 3.1.1-3.1.4 ovan.
Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit West African tillhanda.

3.1.5. Avbeställningsvillkor för endast flygresor. Om avbeställning sker tidigare än 35 dagar före avresa mot erläggande av en kostnad på 300 kr. Sker avbeställning därefter skall resenären debiteras hela resans pris.
Om resenären träffat avtal om avbeställningsförsäkring har resenären ifall som anges i de allmänna resevillkoren punkt 3.2.1- 3.2.3 rätt att avbeställa flygresan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av West Africans hemsida.
Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av flygresans pris dock lägst 200 kr. Vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkringen skall inte återbetalas.

3.2. Resenären som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, enligt följande:
Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring.Vid avbeställning enligt punkt

3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsförsäkringen.
Avbeställningsförsäkring till en kostnad av 650 kr för vuxen och 450 kr för barn och beställs vid inbokningstillfället och kan således ej tas bort eller beställas i efterhand. Kostnad för avbeställningsförsäkring erläggs tilllsammans med anmälningsavgiften och återbetalas ej vid eventuell avbokning.
Eventuellt tecknad avbeställningsförsäkring fungerar också som öppet köp genom att resenär som tecknat avbeställningförsäkring har rätt att helt utan kostnad avboka ett researrangemang senast 30 dagar före avresan.
Detta gäller dock ej vid bokning av s.k. kampanjbiljetter med reguljärflyg eller lågprisflyg, på dessa resor ges aldrig öppet köp.

3.2.1. Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges i punkt 3.2.2-3.3.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr.
Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kr.
Gemensam beställning av resan bekräftas genom att resenärerna beställt gemensam biljett, max 6 personer.

3.2.2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/ maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan, men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5. Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer, som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2-3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
Ev. tombäddstillägg vid delavbokning.
Vid delavbokning av medresenär inom ett paket som inkluderar inkvartering och som ändrar totala antalet resenärer kan tombäddstillägg uppstå i form av enkelrumstillägg, utebliven extrabäddsrabatt etc. Ev. kostnader framgår av prislistan eller informeras av West African och debiteras på bokningen för kvarvarande resenärer.

3.2.6. Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit.
Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar-och/ eller släktsskapsintyg. För att avbeställningsförsäkringen skall gälla måste avbeställning ske före avresa. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara African tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbok ningen relevanta uppgifter såsom:
a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang,
b) diagnos,
c) dag för första behandling/undersökning,
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Avbeställningsförsäkringen gäller enbart resans pris, ej ev. uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 300 kr, plus avbeställningsförsäkring 345/250 kr återbetalas ej vid avbokning.

3.3. Avbeställningen skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakta West African på telefon 076-899 44 66. Då kontoret är stängt och ej öppnar före avresan skall avbokningen ske på e-post: info@westafrican.se Om begärda handlingar ej uppfyller våra krav och/eller ej är oss tillhanda före avresa enligt ovanstående, gäller återbetalning i enlighet med de allmänna och särskilda resevillkoren.

3.4. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2. När avtalet har överlåtits är äverlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 300 kr person. Den person till vilken resan överlåtes måste dock uppfylla de i programbroschyren angivna kvaliflkationerna för resan. Både överlåtaren och den person till vilken resan överlåtes måste påta sig betalningsansvar för samtliga expeditionsavgifter, som detta utbyte av deltagare kan komma att medföra.
Överlåtelse ska alltid ske via huvudresenären, se punkt 1.1 sista stycket, och senast 24 timmar före avresan.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan.
5.1. Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.1.1. Förbehåll om ändringar.
West African förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr/ prislista.
West African förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12§.

5.2. Resenärens rätt att frånträda avtalet.
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrott är av väsentlig betylse för resenären.
Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändrats väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3. Resenärens rätt till ersättningsresa.

Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4. Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa.

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan) eller West African förbehåller sig rätten att ställa in resor där antalet inbokade resenärer är färre än 8 personer.

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
West African förbehåller sig rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för denna resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i Lagen om paketresor. Ändringar skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 7 dagar före avresan. Såvida inte annat angivits är det vid avtalets ingående angivna flygprogrammet preliminärt. Det definitiva flygprogrammet ska meddelas resenären så snart som möjligt och senast 7 dagar före avresan. Om det definitiva flygprogrammet enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från det preliminära med mer än 8 timmar i respektive riktning, ska resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, ska hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträde skall ske snarast och senast dagar efter det att resenären informerats om det definitiva flygprogrammet. Förändring av det preliminära flygprogrammet berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

5.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för West African efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får West African höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1: ändringar i transportkostnader,

2: ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller

3: ändringar i växelkurser som påverkar West Africans kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som West African drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1-3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ökar med 100 kr för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är West African Travel skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm.
Såväl arrangören som resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållanden på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationell myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en förändring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
Prestationer som resenären betalat tillägg för men ej kan erhålla återbetalas.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstraflklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstraflk ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade istället för enligt dessa villkor.

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

6.4 Flygförseningar

Vissa flygbolag står för lättare förtäring vid förseningar över 2 timmar. Tänk på att ha minst 2,5 timmar tillgodo mellan anslutningen och flygresan på både ut- och hemresan eftersom förseningar kan uppstå. Vi rekommenderar starkt att ni ser över ert reseskydd. West African kan erbjuda reseskydd hos Europeiska Reseförsäkringar, som tecknas vid bokning.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att flnna en lämplig lösning.
Anspråk på ersättning/rättelse bör om möjligt göras direkt på resmålet. Om eventuell rättelse ej kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. Reklamation ska vara West African tillhanda senast två månader efter hemkomsten. Vänligen uppge datum för resan och hotellets namn. Vi reserverar oss för att handläggningen tar viss tid.
Vi reserverar oss även för ev. tryckfel i katalog och prislista.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar mm.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser mm.

Innan avtal sluts ska arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
Resenären ombesörjer själv det skydd som anses erforderligt , såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. Inkvartering

Endast resenär som beställt inkvartering i rum på hotell/lägenhet får bo där. Om tom säng flnns i rummet får inte resenären inkvartera någon annan där.

11. Specialarrangemang

Vid bokning av speciella arrangemang utöver vårt ordinarie program kan extra tillägg förekomma. Vid avbeställning av tilläggsarrangemanget gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg.

12. Färdhandlingar

Resenären ansvarar för att kontrollera uppgifterna på bokningsbekräftelsen som skickas direkt efter beställning av resan, förutsatt att resan inbokas mer än 28 dagar före avresa. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären ska skriftligen noteras på bokningsbekräftelsen för att vara gällande och det ska klart framgå att det ej rör sig om önskemål utan om en garanterad prestation.

13. Biljetter för sista minuten-resor

Vid köp av sista minutenresor där avresan är inom 7 dagar kan det hända, beroende på postgången, att biljetten ej skickas ut. Biljetten skickas då via e-post. Resenären har själv ansvaret för att kontrollera avgångstiden i de fall biljetten inte skickas ut.

14. Kundregister

Personuppgifterna behandlas internt för att effektivt samordna erbjudanden och aktiviteter. Vänligen meddela West African om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från registret.

15. Resevillkor för reguljärflyg

Regler för ändring och avbeställning av resor med reguljärflyg.
Ändringar och avbeställningar gjorda av resenären.

1. För resor med reguljärflyg måste separat biljett ställas ut till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan den är utställd.
Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat samt överensstämmer med uppgifterna i ditt pass.

2. Borttappad biljett eller boardingcard kan innebära en extra kostnad om nytt dokument måste utfärdas. Denna kostnad får resenären själv stå för.

3. Vid avbeställning måste reguljärbiljetten återsändas till West African för att en återbetalning skall ske. För resor bokade till s.k. ”kampanjpriser” erläggs slutlikvid oftast omgående. Ingen återbetalning sker på dessa resor.

4. I övrigt gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkoren för paketresor.

16. Städning

Städning ingår i alla hotellpriser.

17. Minderåriga resenärer

För resenärer under 18 år, som reser utan vuxet sällskap, krävs intyg från målsman.

Förbehåll

West African reserverar sig för korrekturfel i denna publicering. En del av våra aktiviteter bedrivs av företagare på resmålet, för vilkas verksamhet West African ej kan svara.

Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det betyder att om resan blir avbruten eller inställd pga att arrangören går i konkurs eller inställer betalningarna, utbetalas ersättning ur resegarantin. En paketresa omfattar inkvartering och transporter eller någon av dessa tjänster i kombination med en tilläggstjänst. Resan skall vara längre än 24 timmar och inbegripa övernattning. Paketresan skall säljas till ett helhetspris eller till separata priser som är knutna till varandra.

Resegarantilagen omfattar även resor som arrangeras av en paketresearrangör men där resan endast består av transporten, endast flygresa. Förutsättningen är att du reser med samma transport och till samma resmål som arrangörens paketresor. Vid köp av endast inkvartering på resmål gäller inte resegatantilagen. Ansökan om ersättning ska ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Kontakta Resegarantinämnden för mer information på tel. 08- 700 08 00.

West Africans Gruppresevillkor

För gruppresor gäller speciella resevillkor, kontakta West African för mer information. Tel: 0480-230 39, 076-899 44 66. E-post: info@westafrican.se


West African
Gasverksgatan 13, 252 25 Helsingborg.
Telefon: 076-899 44 66.
Web: www.westafrican.se
E-post: info@westafrican.se
Org.nr: 556843-5688 , Säte: Helsingborg.
Bankgiro: 662-8648

Vi är här för att hjälpa till! Ring oss gärna på 076-899 44 66 för att prata om din resa.
Webbplatspolicy, West African. All rights reserved.